Consultoria Global per a Particulars

 

Fiscal

El nostre principal objectiu és aconseguir que els nostres clients paguen menys en tots els sectors tant de finançament (préstecs hipotecaris, personals...), impostos (sobre la base d'una correcta fiscalitat) i en la gestió eficient.

INFORMACIÓ ADDICIONAL. Si desitja obtenir informació addicional, servisca's a contactar amb nosaltres.

 

Laboral

Ofertes de treball

Pensionistes:

Desocupats:

Altres:

INFORMACIÓ ADDICIONAL. Si desitja obtenir informació addicional, servisca's a contactar amb nosaltres.

 

LOPD: Llei de Protecció de Dades

Cansat/da que criden a la seua casa per a oferir-los productes i serveis que vostè no ha sol·licitat? Nosaltres li ajudem a acabar amb aquesta situació de manera fàcil i senzilla.

INFORMACIÓ ADDICIONAL. Si desitja obtenir informació addicional, servisca's a contactar amb nosaltres.

 

Subvencions

INTRASTAT ALCOI ofereix un ventall complet i global de serveis integrats relacionats amb les subvencions orientades a la identificació de les possibilitats de finançament per a projectes d'inversió i a l'obtenció de fons públics per a aquests projectes.

Som una empresa especialitzada en l'obtenció d'ajudes públiques per a les inversions realitzades per les empreses i particulars. El nostre objectiu és rendibilitzar al màxim aquestes inversions, ja siga via subvencions, ajudes financeres blanes, desgravaments fiscals o combinació de totes elles.

Posem a la seua disposició un equip de professionals relacionat amb la consulta, tramitació, gestió i justificació de les subvencions aconseguint adaptar la informació a les necessitats de la seua empresa o entitat. Oferim un servei integral que comprèn la sol·licitud de la subvenció pertinent davant l'organisme oficial corresponent, la tramitació i el seguiment de la subvenció, així com l'elaboració del projecte subvencionat.

Conjuntament amb el servei d'informació de subvencions, vam realitzar la gestió, tramitació i seguiment de la sol·licitud de la subvenció que després d'un estudi detallat s'adapte a les necessitats del client. Aportem els coneixements i l'experiència necessaris perquè l'enfocament i la presentació del projecte permeten maximitzar les possibilitats d'obtenció de l'ajuda.

El nostre servei es concreta en:

Subvencions Vigents

INFORMACIÓ ADDICIONAL. Si desitja obtenir informació addicional, servisca's a contactar amb nosaltres.

 

Assessorament Financer

A INTRASTAT ALCOI l'assessorarem a nivell financer en qualsevol situació que precisi, tant per minorar la seva càrrega financera mensual, com per trobar el finançament òptim per les seves compres, com per treure-li el major profit possible als seus estalvis...

INFORMACIÓ ADDICIONAL. Si desitja obtenir informació addicional, servisca's a contactar amb nosaltres.

  • Declaració de la Renda i tot tipus d'impostos.
  • Estudis sobre el règim tributari de l'IRPF més adequat.
  • Informació, Assessorament i Tramitació de tota classe d'obligacions tributàries
  • Resolució de dubtes i Consultes Fiscals
  • Assistència i Representació del client davant qualsevol requeriment d'Hisenda.
  • Infraccions i Sancions
  • Recursos davant l'Administració Tributària (Estatal, Autonòmica o Local) i davant el Tribunal Econòmic Administratiu
  • Inspeccions d'Hisenda.
  • Pensions: Modalitats, Classes, Característiques
  • Pagament: Gestió, Modalitat de Pagament, Retencions
  • Revaloració: Quanties mínimes, complements mínims, Imports màxims
  • Drets: Assistència sanitària, Prestacions familiars, Serveis Socials
  • Obligacions: Comunicació de dades, Reintegrament de prestacions
  • Serveis de Pensionistes: Sol·licituds de prestació, Càlcul de la pensió de jubilació i anàlisi sobre la resolució fixada per l'I.N.S. S., retencions, Assistència sanitària desplaçaments, Percepció de pensions públiques, Revaloració de pensions.
  • Orientació
  • Com cercar Treball
  • Ofertes de treball
  • Tràmits de Demanda
  • Informació sobre prestacions
  • Reconeixement de la prestació.
  • Simulació Prestació
  • Estudi sobre sol·licituds de la prestació de pagament únic per atur
  • Formació
  • Autoocupació
  • Resolució de totes les consultes que es produïsquen en matèria laboral.
  • Interpretació i assessorament en matèria de vacances, permisos retribuïts, participació en la representació col·lectiva, etc.
  • Maternitat / Paternitat
  • Consultes generals
  • Drets de l'interessat: informació, accés, Rectificació i cancel·lació, oposició, impugnació...
  • Dades especialment protegides: Els Menors
  • Recollida de dades personals: Quina informació ha de proporcionar quan s'arrepleguen les seues dades personals. Com ha de donar-se aqueixa informació?
  • Forma d'efectuar una denúncia
  • Estudi i assessorament previ sobre la possibilitat d'obtenir alguna ajuda.
  • Cumplimentació dels formularis i instàncies de sol·licitud segons els models normalitzats.
  • Elaboració de les memòries tècniques i econòmiques a presentar.
  • Preparació de tota la documentació administrativa a presentar.
  • Presentació de la sol·licitud completa davant l'organisme que la convoca en el termini establit.
  • Seguiment i defensa dels expedients presentats. Juntament amb la gestió i tramitació de l'ajuda, oferim el servei de Justificació de la mateixa, és a dir, realitzem totes les gestions necessàries una vegada s'ha concedit l'ajuda per a un projecte específic.
  • Assessorament i preparació dels expedients de justificació de les inversions realitzades.
  • Gestions de cobrament d'imports a percebre.
  • Programa Ajudes al Valencià 2011

   Bases de la convocatòria 2011 Seran objecte de subvenció les activitats de promoció de l’ús del valencià, realitzades durant l’any 2010, segons els criteris següents: 1. Beneficiaris: Empreses de caràcter privat, tant físiques com jurídiques, comerços, i indústries de la Comunitat Valenciana que estiguen legalment constituïdes. 2. Accions subvencionables: Seran objecte de subvenció les següents activitats de promoció de l'ús del valencià realitzades durant l'any 2011: a) La retolació, exclusivament en valencià de l’interior i exterior de les dependències (per exemple, tendals, lluminosos, etc..) i els vehicles de l’empresa. b) La denominació dels productes i/o del seu etiquetatge (per exemple, bosses, paper d'embalar, caixes, etiquetes,...). Si es tracta de l’etiquetatge o de la informació al consumidor, el text haurà d’estar com a mínim en valencià. c) L’ús, exclusivament en valencià, en la documentació administrativa, tècnica, informàtica, i en l’edició de guies i catàlegs de l’empresa. S'exclouen els materials promocionals com, clauers, bolígrafs, camisetes, gorres, calendaris, etc.. Només es concedirà subvenció per una d'elles. 3. Termini de la sol•licitud: El termini de presentació d’instàncies acabarà el 7 de Abril de 2011.

   Descarregar document associat

  • Els recomanem una cartera de productes adequada al seu perfil de risc.
  • Analitzarem el seu nivell d'endeutament i de pagaments mensuals, per valorar una possible reunificació de deutes i així aconseguir una menor càrrega mensual en quotes de préstecs.
  • Buscarem el millor finançament possible per la compra de la seva vivenda habitual, segones residències, inversions...
  • L'assessorarem per treure-li el major profit possible als seus estalvis, tant a nivell financer, com a nivell fiscal.
facebook.com: INTRASTAT ALCOI